Zapraszamy do zapoznania się z naszymi zasadami

1Wizyta w Przychodni
Aby odbyć pierwszą/kolejną wizytę w naszej Przychodni należy:

 • zadzwonić
 • przyjść osobiście lub
 • umówić się on-line

Ważne jest, aby zaznaczyć osobie przyjmującej zgłoszenie, że jest to właśnie pierwsza bądź kolejna wizyta.

Podczas rejestracji wymagane są następujące dane: dane osobowe, PESEL, adres zamieszkania, numery kontaktowe niezbędne do wpisu do kolejki oczekujących prowadzonej w ramach NFZ.

Bardzo ważne: Prosimy o zabranie ze sobą każdorazowo na wizytę dowodu tożsamości. Identyfikacja pacjenta jest niezbędna w celu weryfikacji tożsamości pacjenta i zagwarantowania bezpieczeństwa przeprowadzanych procedur medycznych. Ponadto prosimy o zabraniu na wizytę niezbędnych wyników badań, konsultacji dotyczących współistniejących problemów czy chorób.

W przypadku dodatkowych badań (badanie cytologiczne, mikrobiologiczne, monitoring cyklu miesiączkowego) pobranych czy wykonanych zabiegów (koloposkopia, krioterapia) podczas wizyty lekarskiej prosimy o dokonanie opłat w rejestracji.
1Zasady przyjmowania pacjentów nieletnich
Świadczenia medyczne nieletnim pacjentom udzielane są w obecności przedstawiciela ustawowego (rodzic lub opiekun prawny dziecka).

Pacjent w wieku do 16 lat (do dnia poprzedzającego dzień 16 urodzin):

 • nie może zgłosić się na świadczenie medyczne samodzielnie
 • w sytuacji, kiedy przedstawiciel ustawowy nie może zgłosić się wraz z dzieckiem na wizytę, świadczenie może być udzielone w obecności opiekuna faktycznego, wskazanego przez przedstawiciela ustawowego w pisemnym oświadczeniu dostarczonym do rejestracji Przychodni, zgodnie z poniższym wzorem:

Zgoda przedstawiciela ustawowego pacjenta do 16 roku życia na udzielenie świadczenia zdrowotnego w obecności opiekuna faktycznego /Wzór oświadczenia do pobrania/

Pacjent w wieku 16-18 lat (od dnia 16 urodzin do dnia poprzedzającego dzień 18 urodzin):

 • może zgłosić się na konsultację lekarską / badanie diagnostyczne samodzielnie, jeśli przedstawiciel ustawowy pacjenta wyrazi pisemną zgodę według poniższego wzoru i dostarczy wypełniony druk do rejestracji Przychodni.

Zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego bez obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego pacjenta (16-18 lat) /Wzór oświadczenia do pobrania/

Na szczepienie pacjent nieletni zobowiązany jest każdorazowo zgłosić się z przedstawicielem ustawowym.
1Regulamin prowadzenia listy oczekujących
1Poznaj nasze zasady
Drodzy Państwo

W CENTRUM MEDYCZNYM „ŻELAZNA” DĄŻYMY DO WYSOKICH STANDARDÓW NASZYCH RELACJI

JEŻELI MACIE POTRZEBĘ PODZIĘKOWANIA ZA NASZĄ PRACĘ PROSIMY O:
 • przekazywanie pisemnych opinii na ręce Zarządu (na adres Spółki lub szpital@szpitalzelazna.pl, m.matysiak@szpitalzelazna.pl) lub pozostawianie w Oddziale Szpitala/Przychodni św. Zofii Podziękowanie zostanie przekazane pracownikowi oraz przełożonemu. Uważamy, że właściwa postawa wobec pacjenta jest kluczowym elementem działania naszej organizacji, dlatego zapewniamy, że podziękowanie będzie stanowiło ważny argument przy ocenie pracownika.
 • wyrażanie opinii na portalu społecznościowym Spółki facebook lub na google
 • wspieranie celów charytatywnych i statutowych realizowanych przez Fundację dla Szpitala św. Zofii

W Centrum Medycznym „Żelazna” funkcjonuje procedura postępowania, zgodnie z którą:

 • pracownik zobowiązany jest odmówić przyjęcia wszelkich dowodów wdzięczności
 • dopuszczalną formą podziękowania mogą być symboliczne kwiaty
 • pacjent powinien zdecydowanie zareagować, jeśli zostanie postawiony w sytuacji korupcyjnej
 • powołany został Koordynator ds. przeciwdziałania korupcji

Według wykładni Ministerstwa Zdrowia łapówką mogą być nie tylko pieniądze, ale każda inna rzecz, jak np. butelka alkoholu, produkty spożywcze, kosmetyki czy biżuteria.

W świetle polskiego prawa pacjent nie może wręczać dowodów wdzięczności pracownikowi służby zdrowia w postaci upominków czy prezentów.

Nie jest ważne, na jakim etapie procesu leczenia przekazywany jest dowód wdzięczności.

Korupcja jest przestępstwem zagrożonym odpowiedzialnością karną,

Zdarzenie o charakterze korupcyjnym możesz zgłosić do Zarządu Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o. lub do Koordynatora ds. przeciwdziałania korupcji w formie:

 • przesyłki pocztowej nadanej pocztą tradycyjną skierowanej na adres Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o. lub złożonej bezpośrednio w sekretariacie
 • poczty elektronicznej: stopkorupcji@szpitalzelazna.pl
 • podczas osobistego spotkania z Zarządem
1Dbamy o Twoje dane - Klauzula informacyjna
Klauzula informacyjna dla pacjentów Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o.
obowiązuje od 25 maja 2018

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o. o. w Warszawie (dalej: CMŻ).
Dane kontaktowe Administratora:
 • adres: ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa
 • adres e-mail: szpital@szpitalzelazna.pl
 • numer telefonu: 22 2556980

  Jak można skontaktować się z CMŻ w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

  We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez CMŻ można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: iod@szpitalzelazna.pl

  W jakim celu przetwarzane są dane osobowe Pacjentów? Czy to przetwarzanie ma swoje prawne uzasadnienie?

  CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA
  Zapewnienie opieki zdrowotnej i świadczenie usług medycznych Art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO)
  Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej Art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 74-77 Rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. Rodzaju, zakresu i wzoru dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania; przetwarzanie jest niezbędne do celów diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego (art. 9 ust. 2 lit. h RODO)
  Wypełnianie wymagań podatkowych i rachunkowych Art. 74 ust. 2 Ustawy o rachunkowości; przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  Zapewnienie bezpieczeństwa Pacjentom Szpitala, poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego z funkcją nagrywania Wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO)
  Obsługa korespondencji, zgłaszanych skarg oraz roszczeń przeciwko CMŻ Prawnie uzasadniony interes administratora w postaci załatwiania spraw Pacjentów oraz możliwości obrony swoich praw (art. 6 ust. 1 lit b i f RODO)
  Komunikowanie się pod wskazany numer telefonu lub adres e-mail, aby zawiadomić Pacjenta o odwołaniu wizyty lekarskiej lub przypomnieć o wizycie w Szpitalu / Przychodni, poinformować o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czypoinformować o możliwości odbioru dokumentacji Prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka nad pacjentem (art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO)
  Dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez CMŻ działalności gospodarczej w sytuacji np. braku uregulowania należności za odpłatne świadczenia zdrowotne Prawnie uzasadniony interes administratora w postaci możliwości obrony swoich praw (art. 6 ust. 1 lit b i f RODO)
  Jaki jest zakres danych osobowych Pacjenta, które są przetwarzane przez CMŻ?

  Dane osobowe Pacjenta są nam potrzebne przede wszystkim potrzebujemy w celu założenia i prowadzenia dokumentacji medycznej. W momencie zakładania dokumentacji medycznej potrzebne będą poniższe dane osobowe:
  • imię i nazwisko
  • datę urodzenia
  • płeć
  • adres zamieszkania
  • nr PESEL (data urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL)
  • nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania, jeżeli pacjentem jest osoba, która nie ukończyła 18 lat, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody

  Podczas hospitalizacji / wizyt ambulatoryjnych CMŻ będzie prowadzić dokumentację medyczną, w której będą zapisywane wszelkie informacje o stanie zdrowia, przebiegu leczenia i udzielanych świadczeń medycznych Pacjenta.
  Dane osobowe Pacjenta, a konkretnie wizerunek pacjenta, jest przetwarzany również z uwagi na to, że na korytarzach i innych ogólnie dostępnych częściach Szpitala i Przychodni ze względów bezpieczeństwa stosujemy monitoring wizyjny. Nagrania nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu.

  Komu przekazywane są dane osobowe Pacjentów?

  Państwa dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi CMŻ zawarło umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją na rzecz Spółki usług, jak np.:

  • Dostawcy usług informatycznych
  • Kancelaria Prawna obsługująca spory, których stroną lub uczestnikiem jest CMŻ
  • Laboratorium zewnętrzne
  • Archiwum zewnętrzne

  Czy dane Pacjentów są przetwarzane w inny sposób, nie opisany w tej informacji?

  Nie. CMŻ nie stosuje takich sposobów przetwarzania danych jak np. profilowanie oraz nie podejmuje decyzji w sposób całkowicie zautomatyzowany w oparciu o dane osobowe Pacjentów.

  Czy CMŻ przekazuje dane osobowe Pacjentów do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

  Nie. CMŻ nie zamierza przekazywać danych osobowych Pacjentów do państw spoza Europejskiego Obszaru Europejskiego lub organizacji międzynarodowej.

  Jak długo CMŻ będzie przetwarzać dane osobowe Pacjentów?

  • jako podmiot leczniczy CMŻ przechowywać będzie dokumentację medyczną Pacjentów przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu (zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)
  • dane do celów dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczenia
  • dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości i ze względów podatkowych są przetwarzane prze 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy

  Czy istnieje obowiązek podania danych osobowych Pacjenta?

  Decyzja o podaniu przez Pacjenta danych osobowych jest dobrowolna, lecz niezbędna do świadczenia przez CMŻ usług medycznych. W związku z tym niepodanie ww. danych będzie skutkowało odmową udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej oraz brakiem możliwości np. wystawienia faktury VAT.
  Niepodanie numeru telefonu oraz adresu e-mail nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz uniemożliwi potwierdzenie wizyty oraz jej odwołanie poprzez np. SMS.

  Jakie Pacjent ma prawa?

  prawo dostępu do swoich danych osobowych – Pacjent ma prawo uzyskać od CMŻ potwierdzenie, czy przetwarza Jego dane osobowe

  prawo do żądania od administratora sprostowania lub uzupełnienia danych – Pacjenta ma prawo żądać od CMŻ niezwłocznego sprostowania dotyczących Jego danych osobowych, które są nieprawidłowe

  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - jeżeli Pacjent uważa, że przetwarzanie Jego danych osobowych narusza przepisy prawa, może wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

  prawo do uzyskania od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu

  prawo żądania usunięcia danych osobowych – tj. prawo do bycia zapomnianym. W przypadku danych zgromadzonych w dokumentacji medycznej Pacjent nie może domagać się ich usunięcia, ponieważ CMŻ jest zobowiązane na mocy przepisów prawa do przechowywania tej dokumentacji przez określony czas. Obowiązek usunięcia danych nie dotyczy również danych niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

  prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pacjentów:

  • ze względu na szczególną sytuację Pacjenta – w przypadkach, kiedy CMŻ przetwarza dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. W razie wniesienia sprzeciwu CMŻ nie może już przetwarzać danych osobowych Pacjenta, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. CMŻ zawiadomi Pacjenta czy zrealizuje jego żądanie
  • Jeżeli dane przetwarzane są do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, CMŻ nie będzie mogło przetwarzać danych osobowych Pacjenta z przyczyn związanych z Jego szczególną sytuacją. Przetwarzanie będzie jednak możliwe jeśli jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. CMŻ zawiadomi Pacjenta, czy zrealizuje żądanie

  prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – Pacjent ma prawo żądać od CMŻ ograniczenia przetwarzania, jeżeli:

  • kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i Pacjent sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania
  • CMŻ nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pacjentowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
  • Pacjent wniósł sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie CMŻ są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Pacjenta

  Obowiązek ograniczenia przetwarzania danych nie dotyczy danych niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od CMŻ danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzane są na podstawie umowy lub na podstawie zgody Pacjenta i jednocześnie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

  prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od CMŻ danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzane są na podstawie umowy lub na podstawie zgody Pacjenta i jednocześnie odbywa się w sposób zautomatyzowany.